سیستم آدرس پذیر: هر یک از اجزای سیستم دتکتورها (مانند آشکارسازها و فعال کننده ها) دارای یک آدرس منحصر به فرد هستند که توسط پنل کنترل شناسایی می شوند. این امکان را فراهم می کند که پنل بتواند موقعیت دقیق منبع آتش سوزی را شناسایی کند.– سیستم های غیر آدرس پذیر: در این سیستم ها،